ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ (УЧНІВ, ВИХОВАНЦІВ) ДО КНЯГИНИНІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення

1.1. На підставі "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів  до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. №367 та зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України  05.05.2018 р. за №564/32016; Статуту Княгининівського   ліцею приймання дітей до Княгининівського ліцею здійснювати на конкурсній основі.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні, вихованці) незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування здійснювати на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

         2.1. Добір учнів у 8 клас проводитиметься  у другу суботу червня (конкурс табелів) та третю суботу серпня (конкурс табелів).

         2.2.   Конкурсне випробовування у 9 клас проводитиметься у формі ЗНО (тести) у першу суботу червня з іноземної мови (англійської, німецької) .

          2.3.   Добір учнів у 10 клас проводитиметься у формі ЗНО (тести) у другу суботу червня та у третю суботу серпня  шляхом конкурсного випробовування з іноземної мови  (англійської, німецької).

          2.4.    У  5-7 добір учнів  проводитиметься за наявності вільних місць у формі ЗНО (тести) у третю суботу серпня  шляхом конкурсного випробовування з іноземної  мови (англійської) .

2.5. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.

2.6. Для проведення конкурсних випробовувань у ліцей створюється конкурсна педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з громадською радою навчального закладу. Головою конкурсної комісії є директор навчального закладу або його заступник.

2.7. Для проведення випробовувань із загальноосвітніх предметів  англійської, німецької мов для учнів, які вступають до 5-10 класів, створюється предметна комісія зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора навчального закладу за погодженням з громадською радою школи.

2.8. До участі в конкурсі діти (учні, вихованці) подають табель успішності учня або свідоцтво про базову загальну середню освіту (для учнів, які вступають  у 10 клас).

2.9. До конкурсної педагогічної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.

 

3. Проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до 5-10 класів, проводяться за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Адміністрація школи самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного приймання таких учнів.

До участі в конкурсі не допускаються учні, які мають початковий та середній рівень навчальних досягнень. Приймання учнів (вихованців) до навчального закладу того самого типу та/або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 5-10-х класів, проводяться з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації школи: з  іноземної мови (англійської, німецької).        

3.2. Завдання для  письмових випробовувань з іноземних мов                       ( англійської, німецької ) для конкурсних випробовувань учнів, які вступають до 5-10 класів, зміст яких відповідає навчальним програмам середньої спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов (англійської, німецької) відповідного класу, розробляються методичною комісією вчителів іноземної мови та затверджуються директором навчального закладу.

Не допускається використовувати ті самі варіанти завдань для випробовувань, що відбуваються у різні дні.

3.3. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, який відкривається в день випробування головою предметної комісії у присутності її членів та вступників.

3.4. Для проведення конкурсного випробовування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробовування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.5. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, інших видів випробовувань визначає голова конкурсної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.6. Письмові роботи учасників конкурсу  зберігаються у навчальному закладі протягом року. Місце їх зберігання визначає директор навчального закладу.

3.7. Результати конкурсних випробовувань оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів (вихованців).

3.8. Результати письмового  випробовування  оголошуються  не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки дітей, які вступили,  вивішуються у приміщенні навчального закладу для загального ознайомлення.

3.9. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів,  призери та учасники ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробовування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.10. Учні, які закінчили 8 клас школи і мають достатній рівень з предметів гуманітарного циклу, беруть участь у конкурсних випробовуваннях на загальних умовах.

3.11. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсного відбору, зобов `язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.

3.12. Діти (учні, вихованці), які не з’явилися на конкурсне випробовування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

4.1.Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до навчального закладу наказом директора на підставі рішення конкурсної педагогічної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. Переваги при зарахуванні до Княгининівського ліцею на конкурсній основі  мають діти з сільської місцевості, в тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей,  багатодітних сімей, діти з неповних сімей,  районів, що постраждали від аварії на ЧАЕС ( крім четвертої категорії), діти з інвалідністю, діти учасників  та загиблих в АТО, діти переміщених осіб, діти, які опинились у складних життєвих обставинах, діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов`язків;  у  9 – 10(11) класи - перевага надається переможцям олімпіад з іноземних мов.

4.3 Зарахування учнів до Княгининівського ліцею здійснюється наказом директора на підставі рішення  комісії, особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, копії свідоцтва про народження, документа про наявний рівень освіти, особової справи  та довідки про стан матеріального забезпечення сім’ї, про склад сім’ї, довідки, яка підтверджує пільгу дитини, ідентифікаційного коду.

           4.4. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згідні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробовувань під час розгляду апеляції забороняється.

У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, можна звернутися до відповідного органу управління освітою , яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

           4.5. Діти (учні, вихованці), які зараховані до Княгининівського ліцею, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

  5.1.Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання вимог "Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів  до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018р. №367 та зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України  05.05.2018 р. за №564/32016 та Правил конкурсного  приймання  дітей (учнів, вихованців) до Княгининівського ліцею.

            5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів, вихованців) до Княгининівського ліцею за його результатами покладається на відповідний орган управління освітою.

            5.3. При порушенні навчальним закладом вимог  «Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів  до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»  

та Правил конкурсного приймання, розроблених навчальним закладом, результати конкурсу визнаються недійсними. У такому разі організовується  і проводиться повторний конкурс, результати якого є остаточними.